Algemene Voorwaarden Thiadens Advies

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Thiadens Advies: de onderneming Thiadens Advies, gevestigd te (3956 HD) Leersum aan het adres De Hommel 26 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80469795.
 2. Opdrachtgever: de consument die niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Thiadens Advies.
 3. Partijen: Thiadens Advies en Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Offerte: een mondeling of Schriftelijk aanbod van Thiadens Advies.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden integraal van toepassing zijn en op basis waarvan Thiadens Advies Werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.
 6. Werkzaamheden: alle op grond van de Overeenkomst door Thiadens Advies ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren handelingen, zoals advisering en bemiddeling ten aanzien van financiële producten en verzekeringen.
 7. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Thiadens Advies ter beschikking gestelde documenten en alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Thiadens Advies vervaardigde of verzamelde documenten.
 8. Schriftelijk: communicatie per brief of e-mail.
 9. Website: de website van Thiadens Advies, te raadplegen via thiadensadvies.nl en alle bijbehorende subdomeinen. https://www.properproducts.nl/nl
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden die zijn gepubliceerd op de Website en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 80469795.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Thiadens Advies, als Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Thiadens Advies heeft aanvaard.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit Schriftelijk overeenkomen.
 4. Het kan voorkomen dat Thiadens Advies niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Thiadens Advies het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
 5. Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Artikel 3. Wijziging Algemene Voorwaarden

Thiadens Advies behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan Opdrachtgever. Wijzigingen worden bekend gemaakt via de Website en per e-mail. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

 

Artikel 4. Offertes

 1. Alle Offertes van Thiadens Advies zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 2 maanden, tenzij op de Offerte anders is vermeld.
 2. Als Opdrachtgever een Offerte aanvaardt, heeft Thiadens Advies het recht om de Offerte binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Thiadens Advies kan niet aan Offertes worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Partijen een Schriftelijke Offerte/ Overeenkomst hebben ondertekend, Opdrachtgever Schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven op de Offerte van Thiadens Advies of op het moment dat Thiadens Advies zonder tegenspraak van Opdrachtgever met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
 2. Als een opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de overeengekomen Werkzaamheden, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld.

 

Artikel 6. Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie, Bescheiden en gegevens die volgens Thiadens Advies nodig zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat deze nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Thiadens Advies worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Thiadens Advies heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de hiervoor genoemde verplichting heeft voldaan.
 2. Als zich feiten of omstandigheden voordoen waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang (kunnen) zijn, dan stelt Opdrachtgever Thiadens Advies onmiddellijk van die feiten en omstandigheden op de hoogte.
 3. Als Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 en/of 2 genoemde verplichtingen en daaruit voor Thiadens Advies extra kosten of Werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is Opdrachtgever gehouden die kosten, extra Werkzaamheden en schade aan Thiadens Advies te vergoeden.

 

Artikel 7. Uitvoering Overeenkomst

 1. Thiadens Advies zal na de totstandkoming van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk met de uitvoering daarvan beginnen.
 2. Thiadens Advies zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. Thiadens Advies garandeert dan ook niet het met een Overeenkomst beoogde resultaat.
 3. Thiadens Advies is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is ermee bekend dat Thiadens Advies op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren ven terrorisme (Wwft):
  1. verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever te doen;
  2. verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.
 5. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Partijen elektronische (bv. per e-mail) met elkaar communiceren. Partijen zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van schade en risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.
 6. Is voor het verrichten van Werkzaamheden een termijn opgegeven of overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet Opdrachtgever Thiadens Advies Schriftelijk in gebreke stellen. Dit betekent dat Opdrachtgever Thiadens Advies een redelijke termijn – minimaal 14 dagen – moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Artikel 8. Wijziging Overeenkomst

 1. Opdrachtgever kan Thiadens Advies Schriftelijk verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. Een wijzigingsverzoek kan betrekking hebben op een aanvulling op of vermindering van hetgeen is overeengekomen. Thiadens Advies is te allen tijde gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst af te wijzen.
 2. Als Thiadens Advies instemt met een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst van Opdrachtgever en de Overeenkomst daardoor geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan heeft Thiadens Advies het recht om 50% van de overeengekomen vergoeding bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Als Thiadens Advies instemt met een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst van Opdrachtgever en de Overeenkomst daardoor wordt aangevuld, dan zal Thiadens Advies Opdrachtgever informeren over de kosten die daarmee gepaard gaan. Het ontbreken van een Schriftelijke opdracht van Opdrachtgever met betrekking tot het aanvullen van de Overeenkomst, laat de aanspraken van Thiadens Advies op betaling onverlet.

 

Artikel 9. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Het is Partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle Partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Thiadens Advies een informatieplicht opleggen, of voor zover Opdrachtgever Thiadens Advies van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk overleg met door Thiadens Advies ingeschakelde derden, voor zover Thiadens Advies zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
 3. Thiadens Advies zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan (een) door hem ingeschakelde derde(n).
 4. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Thiadens Advies is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van opgestelde adviezen, documenten, stukken, werkwijzen, rapporten e.d.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Thiadens Advies voorbehouden.
 3. Slechts na betaling van het overeengekomen bedrag aan Thiadens Advies komt aan Opdrachtgever ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

 

Artikel 11. Tarieven en betaling

 1. Tarieven worden weergegeven in de Offerte/Overeenkomst.
 2. Alle door Thiadens Advies genoemde tarieven zijn exclusief btw, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, reiskosten en verzendkosten, tenzij Schriftelijk anders vermeld.
 3. Over de tarieven die toezien op advies- en bemiddelingswerkzaamheden wordt geen btw in rekening gebracht. Deze tarieven zijn namelijk vrijgesteld van btw. Mocht de wet- en regelgeving hieromtrent wijzigen waardoor Thiadens Advies alsnog btw-plichtig wordt, dan is Thiadens Advies gerechtigd om de btw alsnog aan Opdrachtgever door te belasten vanaf de ingangsdatum van die verplichting.
 4. Als een tarief is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens/informatie en deze gegevens/informatie onjuist blijken te zijn, dan heeft Thiadens Advies het recht het overeengekomen tarief hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 5. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 6. Als Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan stelt Thiadens Advies Opdrachtgever nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn/haar betalingsverplichting(en) te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet Opdrachtgever het verschuldigde bedrag opnieuw niet tijdig en/of niet volledig, dan is Opdrachtgever wettelijke incassokosten en wettelijke rente aan Thiadens Advies verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Thiadens Advies moet maken ter incasso van hetgeen Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Thiadens Advies heeft het recht om de betalingen die Opdrachtgever aan Thiadens Advies voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
 8. Thiadens Advies kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Thiadens Advies op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een aanvraag van Opdrachtgever te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 12. Klachten

 1. Een klacht met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden moet Schriftelijk binnen 7 dagen nadat de Werkzaamheden zijn verricht of na de verzenddatum van de stukken/informatie waarover Opdrachtgever een klacht indient, of binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Thiadens Advies kenbaar worden gemaakt, onder opgave van de aard en de grond van de klachten.
 2. Een klacht met betrekking tot een ontvangen factuur moet Schriftelijk binnen 7 dagen na factuurdatum aan Thiadens Advies kenbaar worden gemaakt, onder opgave van de aard en de grond van de klachten.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 4. Als een klacht niet tijdig wordt ingesteld, hoeft Thiadens Advies niet in behandeling te nemen.
 5. Als Thiadens Advies oordeelt dat een klacht terecht is uitgebracht, dan heeft Thiadens Advies de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde tarief.
 6. Als Thiadens Advies oordeelt dat een klacht onterecht is uitgebracht, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen onderzoekskosten – aan de zijde van Thiadens Advies voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Als de in dit artikel beschreven klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt, kan Opdrachtgever een klacht indienen bij het Klachtenistituut Financiële Dienstverlening (hierna: Kifid). Meer informatie over het indienen van een klacht bij Kifid, staat vermeld op de website kifid.nl.

 

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

Thiadens Advies heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten als één van de volgende gebeurtenissen intreedt:

 1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. Thiadens Advies na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 3. ten laste van Opdrachtgever beslag is gelegd;
 4. Opdrachtgever onder curatele of bewind is gesteld;
 5. Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest;
 6. Opdrachtgever komt te overlijden.

Opdrachtgever is verplicht om Thiadens Advies onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met e bedoelde gebeurtenis.

 

Artikel 14. Retentierecht

 1. Thiadens Advies heeft het recht de teruggave van Bescheiden van Opdrachtgever, die Thiadens Advies voor het verrichten van Werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten als en gedurende de periode dat Opdrachtgever een opeisbare vordering niet of niet volledig aan Thiadens Advies heeft voldaan.
 2. Thiadens Advies is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 15. Persoonsgegevens

Thiadens Advies respecteert de privacy van Opdrachtgever en behandelt de ontvangen persoonsgegevens vertrouwelijk. Daarbij neemt Thiadens Advies alle regels die staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Meer informatie over het privacybeleid van Thiadens Advies staat vermeld in de privacyverklaring op de Website van Thiadens Advies. Thiadens Advies treft in ieder geval maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. Thiadens Advies kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden als Thiadens Advies in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Thiadens Advies is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt – naast hetgeen uit de wet en jurisprudentie voortvloeit – mede, maar niet uitsluitend, verstaan: pandemieën, epidemieën, ziekte binnen de onderneming van Thiadens Advies, wanprestatie door derden, overheidsmaatregelen die de nakoming belemmeren, gevaar voor de volksgezondheid, storingen van publieke infrastructuur, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, binnenlandse onrust of natuurrampen.
 3. Als een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Thiadens Advies is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht (artikel 16).
 2. Thiadens Advies is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Thiadens Advies is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens/Bescheiden.
 3. Thiadens Advies is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Thiadens Advies aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.
 4. Thiadens Advies is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van Bescheiden tijdens vervoer, tijdens verzending per post of tijdens elektronische communicatie (bv. per e-mail), ongeacht of het vervoer, de verzending of elektronische communicatie geschiedt door of namens Opdrachtgever, Thiadens Advies of derden.
 5. Thiadens Advies is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Thiadens Advies kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) en waarvoor Opdrachtgever Thiadens Advies in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Thiadens Advies in staat is adequaat te reageren. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Thiadens Advies aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 7. Indien Thiadens Advies aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Thiadens Advies te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Thiadens Advies in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
 8. Als – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. Elke aansprakelijkheid van Thiadens Advies vervalt door verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door levering, ontbinding dan wel andere wijze is geëindigd.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Thiadens Advies tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Thiadens Advies in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Thiadens Advies onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Thiadens Advies.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Thiadens Advies en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.